Kwartaalcijfers

3e Kwartaal 2019 | Peildatum 30 september 2019

NHG zet zich samen met de markt elke dag in om verantwoorde woonfinanciering voor meer consumenten mogelijk te maken.

Dit doen we onder andere door nieuwe mogelijkheden te creëren om het inkomen en de betaalbaarheid beter te toetsen. Zo nemen we drempels weg bij een hypotheekaanvraag voor consumenten die afwijken van de standaard, zoals starters, flexwerkers, ondernemers en senioren tegen pensioenleeftijd.


Om het hypotheekproces eenvoudiger en efficiënter te maken houden we onze eigen processen zo eenvoudig mogelijk. Daarnaast stimuleren wij open innovaties en verbeteringen, delen we kennis en werken we samen met andere partijen in de hypotheekketen om processen te verbeteren.


Bij financiële problemen zoeken we naar oplossingen waardoor de eigenaar in de woning kan blijven. Is dit niet mogelijk dan kan NHG een vangnet bieden door de eventuele restschuld over te nemen. Daarnaast maken we woningverbetering en verduurzaming mogelijk en makkelijker. 


Ons doel is om zo, via verantwoorde woonfinanciering, bij te dragen aan een goed functionerende woningmarkt zodat iedereen kan wonen in de woning die past bij zijn of haar situatie.


In dit overzicht leest u hoeveel garanties het afgelopen kwartaal verstrekt zijn, hoe NHG woningeigenaren heeft kunnen helpen en hoe het waarborgfonds zich het afgelopen kwartaal heeft ontwikkeld.

Ontwikkeling
nieuwe garanties

Stijging aantal nieuwe garanties

In het derde kwartaal van 2019 hebben in totaal 32.300 huishoudens een hypotheek met NHG afgesloten. Dit is een toename van 15% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2018. Een verklaring voor de sterke toename van het aantal garanties is een toename van oversluitingen door de historisch lage hypotheekrentetarieven.


Het aantal nieuwe garanties dat is afgesloten voor de financiering van de aankoop van een woning is, ten opzichte van het 3e kwartaal van 2018, toegenomen met 8%. Dit kan verklaard worden door een relatief kleine stijging van de huizenprijzen in 2019 ten opzichte van 2018. Hierdoor kwamen meer woningaankopen in aanmerking voor NHG.


In het eerste kwartaal van 2019 bleef de verstrekking van garanties voor aankoop achter (12%), ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Ondanks een lichte stijging in het tweede kwartaal van 2019 blijft de verandering van het aantal garanties voor de aankoop van een woning hierdoor in de eerste drie kwartalen jaar-op-jaar gelijk.


Het aantal huishoudens dat een woningverbetering, waaronder het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen, financierde met NHG steeg in het derde kwartaal jaar-op-jaar met 45%.

2019
Garanties

2019 Q32018 Q32019 t/m Q32018 t/m Q3
NHG totaal
32.30028.00088.90082.400
NHG aankoop woning
24.20022.40066.00066.200
NHG woningverbetering
4.5003.10012.60010.600
NHG overig
3.6002.50010.3005.600
2019
Opbouw aantal nieuwe garanties in het derde kwartaal

Ontwikkeling aanspraken op de borgstelling

Afname aantal verliesdeclaraties en gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag

Het aantal verliesdeclaraties dat NHG ontving van geldverstrekkers was het afgelopen kwartaal slechts 92, iets meer dan de helft van het aantal in het 3e kwartaal van 2018 (-47%). Dat is exact één declaratie per dag. Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen.

2019
Aanspraken op de borgstelling

2019 Q32018 Q32019 t/m Q32018 t/m Q3
Aantal ingediende verliesdeclaraties
92174314825
% afgehandelde verliesdeclaraties
84%99%95%100%
Aantal gehonoreerde verliesdeclaraties
70160281740
Totaal ingediend verliesbedrag (A)*
1.3003.3004.70015.400
Totaal uitgekeerd verliesbedrag (B)*
1.1002.9004.30013.900
Gemiddeld uitgekeerd verliesbedrag*
16181519
Payout ratio (B/A)
87,5%88,7%92,2%90,2%

* x € 1.000

1996-2019
Procentuele stijging prijsindex particulier aangekochte bestaande woningen

Ontwikkelingen
fonds

Het garantievermogen blijft een solide basis voor de toekomst bieden

Het garantievermogen is in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen tot € 1,38 miljard en ruim 9% gestegen ten opzichte van de omvang aan het eind van 2018. De stijging laat zich verklaren door de sterke toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en het zeer beperkte aantal verliesdeclaraties in combinatie met de relatief lage gemiddelde uitgekeerde verliesbedragen.


De opbouw van het garantievermogen maakt het NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst duurzaam en betaalbaar te laten (blijven) wonen. Een robuust fonds kan onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen opvangen. Het door NHG gegarandeerde bedrag (het totaal van hypotheken met NHG) is in het derde kwartaal gestegen tot € 215 miljard. Hier tegenover staat een (geschatte) totale waarde van de onderpanden van bijna € 345 miljard.


Een deel van de woningen waarvoor een hypotheek met NHG is afgesloten staat ‘onder water’; de hypotheekschuld is hoger is dan de woningwaarde. Als deze woningen gedwongen verkocht zouden worden zou NHG € 5,5 miljard moeten uitkeren, dit is het risicodragend gegarandeerd vermogen*.


In dat hypothetische geval kan NHG aanspraak maken op de achtervangovereenkomst met het Rijk.

* Bij het vaststellen van het risicodragend gegarandeerd vermogen wordt ervan uitgegaan dat die verkoop  geen (negatieve) invloed heeft op de verkoopopbrengst van andere woningen en dat er geen verliesdeclaraties worden afgewezen (de payout ratio = 100%).

2019
Ontwikkelingen fonds

Schatting
Per 30-09-2019
Jaarrekening
Per 31-12-2018
Jaarrekening
Per 31-12-2017
Aantal actieve garanties
1.485.0001.416.0001.353.000
Gegarandeerd vermogen x € 1 mrd.¹
215205198
Garantievermogen
NHG x € 1 mrd.
²
1,381,2651,10
Kapitaalratio³
0,64%0,62%0,56%

1. Het gegarandeerd vermogen is de som van de nominale waarde minus de annuïtaire daling van alle lopende leningen met NHG.         

2. Het garantievermogen is het vermogen van de stichting, waaruit toekomstige verliezen worden betaald.

3. Het garantievermogen als percentage van het gegarandeerd vermogen.

Q4 2010 - Q3 2019
Kapitaalratio
Disclaimer: Dit kwartaalbericht is gebaseerd op cijfers van NHG, zonder controle van de accountant.